Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

LKG – Läppspalt, käkspalt och gomspalt

Vanligtvis upptäcks käkspalt, läppspalt och gomspalt redan under graviditeten då man gör ultraljud. Det kan leda till oro hos föräldrarna men i Sverige har vi bra rutiner och får goda resultat på de behandlingar som görs. Att ett barn föds med spalt behöver inte påverka barnets förmåga eller livskvalité nämnvärt. Vi går igenom vad LKG-spalt är och vad det finns för behandlingar. 

Vad är LKG-spalt?

Cirka 200 barn föds varje år i Sverige med spalt i gom, käke, läpp. Ibland uppstår även en kombination, till exempel läpp-gomspalt. LKG-spalt innebär att barnets ansikte inte växt ihop såsom det vanligtvis gör mellan vecka 5-12. Det kan se ut på lite olika sätt, ibland bara som ett litet hack i läppen och ibland är hela käken delad. Man vet inte riktigt varför vissa barn får spalt, det finns vissa samband mellan mediciner som tas under graviditeten men de skulle också kunna avslås som tillfälligheter. Har någon av barnets föräldrar fötts med spalt ökar risken något. Det man sett hjälper mot spalt är tillskott av folsyra 2-3 månader innan befruktningstillfället. 

Det kan vara svårt med amningen den första tiden om barnet har spalt då kan man behöva stödmata med flask. Eftersom man vet att barnet har spalt redan innan det föds så kan man hjälpa till och stötta med de extra insatser som behövs från början.

Behandling för spalt

Man kan operera spalt med gott resultat. Det finns idag sex centra som opererar barn med LKG-spalt. En operation är det första steget i behandlingen, det är vanligt att den sker under barnets första levnadsår. Större delen av barn med LKG-spalt behöver göra tre operationer. Operationerna gör det lättare för barnet att äta, tala och höra. Det vanligaste är att gom och läpp opereras färdigt innan barnet fyller två. Käkspalten opererar man någon gång när barnet är i åldern 8-12 år. En del barn gör fler operationer när de blir äldre, till exempel för att justera näsan, reglera bettet, fixa till läppärret eller i svalget för att förbättra talet. 

Förutom operationer så kan barnet behöva hjälp av en talpedagog eller logoped. Det kan även behövas hjälp av en specialisttandläkare med tandreglering. Vården anpassas efter barnet och barnets önskemål. Ett LKG-team är med som stöd och hjälp under hela behandlingen, från det att barnet är nyfött tills dess att barnet vuxit upp.

Vi hoppas ni tycker den här texten varit informativ gällande läppspalt, käkspalt och gomspalt.

Olika typer av LKG-spalt

Hos en del barn är det som ett litet hack i läppen, hos andra går läppspalten hela vägen från läppen upp till näsan. Ibland är även käken delad, helt eller delvis, och ibland även gommen. I vissa fall är bara gommen delad.

Barnet kan ha spalt på något av dessa sätt:

  • Läppen, kallas läppspalt.

  • Läppen och käken, kallas läpp-käkspalt

  • Gommen, kallas gomspalt.

  • En kombination av läppspalt, käkspalt och gomspalt.

Läppspalt och läpp-käkspalt kan vara enkelsidig eller dubbelsidig, det vill säga bara på ena sidan under näsan eller på bägge sidor.

Hur upptäcks LKG-spalt?

Ofta upptäcks en spalt i läppen i samband med ultraljudsundersökning vid graviditet. Då får du information om det direkt.

Det är svårare att upptäcka en spalt i gommen med ultraljud eftersom det är svårare att se den. Gomspalt upptäcks ofta med en gång efter att barnet fötts, när barnet kontrolleras på BB. Gomspalt kan visa sig vara en orsak om det till exempel är svårt för barnet att suga vid amning.

Undersökningar och utredningar

På BB får du och barnet träffa vårdpersonal från ett specialiserat LKG-team. Teamet består av kontaktsjuksköterska, plastikkirurg, specialisttandläkare, tandsköterska, logoped och ofta en psykolog eller kurator. Ibland behövs fler specialister i vården av barnet.

Ni har regelbunden kontakt med teamet under hela behandlingen, som kan pågå tills barnet är vuxen.

Ni är med i besluten om behandlingen i samråd med teamet. När barnet blir äldre blir hen också mer delaktig i vad som behöver göras och när det ska göras.

Att mata ett nyfött barn som har LKG-spalt

Barnet kan ha svårt att suga på bröstet. Du får hjälp på BB med matningen för att barnet ska komma igång med att äta.

Det kan vara olika svårt beroende på vilken spalt barnet har.

Barn med läppspalt eller läpp-käkspalt kan nästan alltid ammas. Gomspalt kan göra det svårare för barnet att suga.

Barn med gomspalt matas med en speciellt anpassad napp och en mjuk flaska som du ger urpumpad bröstmjölk eller ersättning för bröstmjölk med. Napp och flaska får du på BB.

Vid operationerna får barnets vårdnadshavare eller närstående övernatta på sjukhuset.

Andra behandlingar

Förutom att barnet behöver opereras kan hen också behöva behandling för att talet, tänderna och bettet ska utvecklas på ett bra sätt. De behandlingarna kan till exempel vara de här:

  • Talträning med en logoped.

  • Operation i svalget för att förbättra talet som görs av en plastikkirurg.

  • Tandreglering som görs av en specialisttandläkare.

I övre tonåren kan det behövas en operation för att förbättra bettet, men det är ovanligt.

Vården anpassas till ditt barn

Barnets behov och önskemål avgör vilken behandling hen får. Ni har kontakt med LKG-teamet under tiden som barnet behöver behandling. LKG-teamet samordnar de kontroller och behandlingar som alla barn som föds med LKG-spalt kallas till.

Exakt hur och när behandlingarna sker kan se lite olika ut på olika sjukhus i landet. Med regelbundna uppföljningar tar LKG-teamet hänsyn till barnets utveckling och särskilda behov.

Det krävs dokumentation och uppföljning för att kunna vidareutveckla behandlingen på bästa sätt. Behandlingen utvärderas när patienten nått vuxen ålder.

Vi är bästa valet av tandläkare i Solna!
9 Nov 2021